Разработки

Публикации, съобщения на научни конференции, издадени учебни пособия и учебници от преподаватели от катедрата

ПУБЛИКАЦИИ доц. д-р инж. Аврам Леви

1. Димитров В., Леви А: Система за следене и управление на процесите на разкройваща машина за хартия; Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, 2005 г.,том.44, серия 3.1, стр.148-151.
2. Димитров В., Леви А: Уред за измерване на отклонение от равниност и праволинейност; Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, 2005 г.,том.44, серия 3.1, стр.152-154.
3. Dimov V., A.Manukova,A.Levi:Pomiary dozymetryczne do oceny skazenia radioaktywnego w dydaktyce z zastosowaniem modelowania elektronicznego; ІV Konferencja “Ekologia w elektronice”, Warszawa, 2006r.
4. Леви А., В.Димитров, Н.Евстатиева:Електронна система за управление на сушилен шкаф; сп.”Електротехника и електроника” 2006гл /в печат/
5. Manukova A., D. Trifonova, V. Dimov, A. Levi. Quality of lead-free solder joints applied on frequency synthesizer for automotive electronics. Monigrafies of Tele & Radio Research Institute, Volume 1. Progress in Eco-Electronics, Warsaw, 2008, pp. 101-107


МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

1. LEWI A., Ultrasonic non-destructive testing of the mechanical properties of thin elements of construction [in Polish], IFTR Reports, 1, Warsaw, 2010.


ПУБЛИКАЦИИ проф. дсн Никола Колев
ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ В СТРАНАТА
1. Русенов А., Н. Колев. Почвознанието – обект на съвместна учебна и изследователска дейност на аграрните институти и университети. Селскостопанска наука, № 1, 2006, 3-10.
2. Георгиев В., Н. Колев. Подходи за създаване на модели и софтуер, приложими при обработка на данни от селскостопански изследвания. “Електротехника и електроника”, кн.     , 2005,
3. Георгиев В., Н. Колев. Подходи за създаване на модели и софтуер, приложими при обработка на данни от селскостопански изследвания. “Електротехника и електроника”, кн.     , 2005,

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ В СТРАНАТА
1. Борисова М., Д. Николова, Н. Колев. Изменение на физичните условия на излужена смолница в зависимост от някои агротехнически фактори. Сб. научни трудове на Нац. конференция, посветена на 60 години СУБ, Кърджали, 2004, 224-228.
2. Д. Николова, Борисова М., Н. Колев. Изменение на водопропускливостта на излужена смолница в зависимост от приложената агротехника. Сб. научни трудове на Нац. конференция, посветена на 60 години СУБ, Кърджали, 2004, 221-223.
3. Kirkova, Y., N.Kolev, G.Stoimenov, K.Penev, 2005, Rapid evaluation of some soil heat and balance elements by instrumental measurements, Proceedings of International Conference on Forest Impact on Hydrological Processes and Soil Erosion, Yundola, 228- 234.

ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР
1. Kolev N., Bulgarian experience in electronic based evaluation of water and heat balance elements of the system “soil-plant-surface air leyer” on the field. Journal “International Agrophysics”, 3, 2005, 37-40.
2. Walczak R., N. Kolev. Agroecological interactions of surface, sorption, physical and physico-chemical parameters of soils and plants, 2006 (in press).

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА
1. Kolev N., B. Krastanov, Kp. Penev. Thermometric evaluation of soil water potential. Monography “ Review of Current Problems in Agrophysics”, Lublin,2005, 48-55.
2. Kolev N., Agrophysical methods and microcomputer systems for evaluation and management of properties of the soil-plant-atmosphere system in the agricultural field. Monography “Monitoring and Modelling the Properties of Soil as Porous Medium, Lublin, 2005, 41-53.
3. Kolev N., Soil surface and foliage temperature maps of a cotton field from spatial infrared measurements. Monography “Monitoring and Modelling the Properties of Soil as Porous Medium, Lublin, 2005, 54-59.
4. Kolev N., Instrumental evaluation of soil moisture, temperature and salinity based on space distributed measurements. Monography “ Modern Physical and Physicochemical methods and Their Applications in Agroecological Research. Edit.: A. Bieganowski et al., Lublin-Sofia, 2004, 79-86.
5. Kolev N., Management of space distributed measurements on the Bulgarian agricultural fields: organization, systems and results. Monography “ Modern Physical and Physicochemical methods and Their Applications in Agroecological Research. Edit.: A. Bieganowski et al., Lublin-Sofia, 2004, 87-94
6. Kolev, N., K.Penev, 2005, Microcomputer system organization for evaluation of evapotranspiration in the forests, Proceedings of International Conference on Forest Impact on Hydrological Processes and Soil Erosion, Yundola, 160- 167.

МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ В ЧУЖБИНА
1. Walczak R., N. Kolev et al., Monograph “Monitoring and Modelling the Properties of Soil as Porous Medium”, ISBN 83-87385-95-6, Lublin, 2005, pp. 233.
2. Bieganovski, A., …N. Kolev et al. Monograph “ Modern Physical and Physicochemical methods and Their Applications in Agroecological Research. Edit.: A. Bieganowski et al., ISBN 83-87385-95-6, Lublin-Sofia, 2004, pp. 220.
3. Jozefaciuk G., … N. Kolev et al. Monograph“Review of Current Problems in Agrophysics”, ISBN 83-89969-15-7, Lublin,2005, 48-55, pp.497.
4. Jones A., N. Kolev , et al., Monograph “Soil Atlas of Europe”. ESBN-EC, 2005, 128 pp.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
1. Kolev N., Instrumental evaluation of soil physics parameters on the field, Teaching Module of the Summer Soil School, JRC – European Soil Bureau, 2005. 148pp.
2. Колев Н. Методи и средства за оценка екологичното състояние на почвите. Учебник на НБУ, Изд. на ЦДО, 2005, 267 стр..

СПИСЪК НА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ ТРУДОВЕ И РАДИОЛЕКЦИИ
1. Колев Н.В., Почвено-климатичната характеристика-основен елемент при комасацията на земите в България, в-к „Стопанин” бр.   , 2006.


ПУБЛИКАЦИИ доц. д-р инж. Венелин Димитров
1. Димитров В., Програмируем импулсен генератор, Научна сесия на РУ “А. Кънчев”, 20-30.10.2004, гр. Русе, България.
2. Нейков Я., В.Димитров, Система за измерване, контрол и анализ на газови среди, Научна сесия на РУ “А. Кънчев”, 20-30.10.2004, гр. Русе, България.
3. Димитров В., Електронна система за измерване, контрол и управление
на динамични величини, Научна сесия на РУ “А. Кънчев”, 20-30.10.2004, гр. Русе, България.
4. Димитров В., А.Леви, Система за следене и управление на процесите на разкройваща машина за хартия ,Научна конференция-РУ-2005г.,отпечатана в Научни трудове на РУ-2005г.,том 44 серия 3.1,стр.
5. Димитров В., А.Леви, Уред за измерване на отклонение от равнинност и праволинейност, Научна конференция-РУ-2005г.,отпечатана в Научни трудове на РУ-2005г.,том 44 серия 3.1.


ПУБЛИКАЦИИ доц. д-р инж. Иван ЕВСТАТИЕВ
1. Евстатиев И. Синтез на структурна схема на система за управление на люпилен шкаф. Селскостопанска техника, 2003, N 1, стр. 19-23. 
2. Евстатиев И. Синтез на алгоритъм за управление на температурно-влажностните процеси в люпилен шкаф. Селскостопанска техника, 2003, N 2, стр. 25-28.
3. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов, К. Ениманев Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка. Селскостопанска техника, 2003, N 3, стр.23-26.
4. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов, К. Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхранение на продукция. Селскостопанска техника, 2003 N 4. стр.15-20.
5. Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов. Алгоритъм за предварително оптимизиране на режима в сушилна камера. Селскостопанска техника. 2003, N 6. /под печат/. 
6. Андонов К., И. Евстатиев. Алгоритъм за управление на процеса сушене в камера с алтернативно енергоосигуряване. Селскостопанска техника. 2003, N 6./под печат
7. Евстатиев И. Модел на температурно-влажностният режим в люпилен шкаф. Част 1 – Синтез. Електротехника и електроника, 2003, N 3-4, стр. 25-30.
8. Евстатиев И. Модел на температурно-влажностният режим в люпилен шкаф. Част 2 – Адаптация и алгоритми. Електротехника и електроника, 2003, N 5-6, стр.20-25.
9. Нейков Я., И. Евстатиев, К. Андонов. Метод за определяне на енерго-екологичната ефективност на сгради (помещения). Екология и бъдеще. 2003, N 4.
10. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 1. Modelling Hypotheses and Energy Zones. International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment “ITAFE’03”. October 7-10, 2003, Izmir, Turkey, Paper code number is O-ACS-14-2.
11. Mihailov N., I. Evstatiev, G. Georgiev. A Model of a Controller for Microclimate Control in a Poultry Farm. Part 2. Algorithms. International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment “ITAFE’03”. October 7-10, 2003, Izmir, Turkey, Paper code number is O-ACS-14-2.
12. Manukova A., I.Evstatiev, N.Mihailov, G.Georgiev. Modeling of temperature processes of grain under drying. World Congress: Agricultural Engineering for a Bettrer World, 2006, Bonn, Germany.
13. Манукова А., И.Евстатиев, Н.Михайлов, Г.Георгиев. Изследване на температурния режим на зърното при сушене. EE&AE’2006 – International Scientific Conference, 2006, Rousse, Bulgaria; 753-760.
14. Манукова А., И.Евстатиев. Синтез на блокова схема на система за изследване на процесите на сушене на зърно. Електроника’2006, София
15. Ив. Евстатиев, С. Кадирова, Г. Георгиев, Алгоритъм и модел на топлинно-влажностния режим при извличане на растителни масла, Научни трудове на научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии –2009”, 23 – 24 октомври, Пловдив, 2009 г., том LVI, Свитък 2, с. 413-418.
16. Ив. Евстатиев, С. Кадирова, Г. Георгиев, Моделиране на енергийния обмен в секцията на пекач при влаготоплинна обработка на мливо, Научни трудове на научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии –2009”, 23 – 24 октомври, Пловдив, 2009 г., том LVI, Свитък 2, стр. 419-424.

ПУБЛИКАЦИИ доц. д-р инж. Валентин Димов

ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА

1. Dimow W., I. Ewstatiew. Mozliwosci badania radiacii jonizujacej na uklady elektroniczne w dydaktyce, II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Ekologia w elektronice”, Warszawa, 5-6. 12. 2002, Materialy konferencyjne, str. 35 – 42.
2. Dimov V. Symulacja komputerowa proekologicznych modeli fizycznych do badania dzialania promieniowania gamma na uklady elektroniczne. Prace Przemyslowego Instytutu Elektroniki, Warszawa, TOM XLVII, ZESZYT 153 (2006), str. 207-214.
3. Dimov V., A Manukova, A. Levi. Pomiary dozymetryczne do oceny skazenia radioaktywnego w dydaktyce z zastosowaniem modelowania elektronicznego. Prace Przemyslowego Instytutu Elektroniki, Warszawa, TOM XLVII, ZESZYT 153 (2006), str. 215 –222
4. Evstatiev I., V. Dimov. Electronic Simulation of Radiometric Measurement of Agricultural Products, Proceedings of International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, Izmir, Turkey, 7-10 October 2003, p. 239-242
5. Mircheva Z., V. Dimov. Radioekologiczne problemy zuzytego sprzetu elektronicznego, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Ekologia w Elektronice”, 30.09-01.10.2004, Warszawa, Materialy konferencyjne , s. 218-224
6. Shtereva K., V. Tvarozek, V. Dimov, I. Novotny. Green electronics with ZnO. Monographies of Tele & Radio Research Institute, Volume 1, Progress in Eco-Electronics, Warsaw 2008, pp. 68-74.
7. Manukova A., D. Trifonova, V. Dimov, A. Levi. Quality of lead-free solder joints applied on frequency synthesizer for automotive electronics. Monographies of Tele & Radio Research Institute, Volume 1, Progress in Eco-Electronics, Warsaw 2008, pp. 101-107.
8. Evstatieva N., V. Dimov. Energy-efficient microclimate control in a Hatchery. Monographies of Tele & Radio Research Institute, Volume 1, Progress in Eco-Electronics, Warsaw 2008, pp. 127-134.
9. Dimov V. Zarzadzanie elektroodpadami w Bulgarii. Recykling, miesiecznik ogolnopolski, Poznan, 1(97)/2009, str. 25-278.
10.Dimov V., A. Bawazir. Wykorzystanie odnawialnych zrodel energii w Bulgarii. Urzadzenia dla energetyki, 4/2010, ss. 34-38 (Poland)

 

ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
10. Димов В., Г. Цанев, З. Мирчева. Анализ на подобието при физично моделиране на радиационни ефекти в биполярни транзистори, Н а у ч н и т р у д о в е, книжка №73-1, НВУ “В. Левски”, В. Търново, 2003г, с. 476 – 483
11. Димов В., Г. Иванов, З. Мирчева. Симулиране на дозиметрични измервания с рентгенометър-радиометър в обучението, Юбилейна научна сесия 2004 “90 години авиационно образование в България”, Долна Митрополия, 22-23 април 2004г.
12. Мирчева З., В. Димов. Моделиране на радиоактивно замърсяване на околната среда в обучението като възможност за възпитаване и формиране на екологична култура. Научна конференция с международно участие “Наука, околна среда и устойчиво развитие”, Велико Търново, 27 – 28. VI. 2002г., В. Търново, Faber, с. 172 –178
13. Димов В., Н. Евстатиева. Електронна защита за асинхронен електродвигател. Сборник доклади от Енергиен форум 2007, Международен дом на учените „Ф.Ж.Кюри”, курорт „Св.Св. Константин и Елена”- Варна, 13-16 юни 2007г., том II, с. 453-456
14. Евстатиев И., В. Димов, Н. Евстатиева. Електронна система за управление на силозен цех. Сборник доклади от Енергиен форум 2007, Международен дом на учените „Ф.Ж.Кюри”, курорт „Св.Св. Константин и Елена”- Варна, 13-16 юни 2007г., том II, с. 461-465
15. Димов В., Г. Петков. Възможност за практическо обучение по схемотехническа радиационна защита на електронна апаратура. Сборник от доклади на Юбилейна Научна Сесия “110 години въздухоплаване в България”, Долна Митрополия, 25-26 април 2002г., с. 422-428
16. Димов В. К Щерева, А. Манукова. Използване на моделиране в обучението по разпространение на свободни електромагнитни вълни. Научни трудове, книжка №73-1, НВУ “В. Левски”, В. Търново, 2003г. , с. 381-388
17. Димов В., А. Манукова. Изследване на методи за анализ и симулация на аналогови електронни схеми. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 45, серия 3.1, Русе, 2006г., с.25–29.
18. Димов В., А. Манукова. Тестов контрол в рейтингова система за оценяване на студенти по дисциплината ”Аналогова схемотехника”. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 45, серия 3.1, Русе, 2006г., с.72 – 76
19. Стефанов Д., А. Манукова, В. Димов. Синтез на суббасов филтър с преобразувателна схема на Линквиц. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том 45, серия 3.1, Русе, 2006г., с. 30-34.
20. Манукова А., В. Димов, Б. Калев. Електронна система за охрана на пчеларска ферма. София, Селскостопанска техника, бр. 5, 2007.
21. Димов В. Електронна уредба за изследване на временни, енергетични и информационни характеристики на зрителни възприятия. Proceedings of the Union of Scientists-Rousse, Third Conference, Energy Efficiency and Agricultural Engineering. Rousse, Bulgaria, 07-09 June 2006, p. 714-717
22. Манукова А., В. Димов. Приложение на методи на подобието за определяне на зависимости при управление на електронни системи в сушилни за зърно. Електротехника и Електроника, бр. 3-4, 2007, с. 84-89
23. Манукова А., В. Димов, П. Машков. Стенд за изследване и електронна система за управление на процесите при сушене на зърно. София, Селскостопанска техника, бр. 6, 2007.
24. Маджаров С., В. Димов. Проблеми на устойчивото развитие: образование за справяне с рисковете. Научна конференция “Наука, околна среда и устойчиво развитие”, В. Търново, 27-28 юни 2002г.
25. Димов В. Дискриминация на гражданите на Европейския съюз и абсурди в единния класификатор на длъжностите в администрацията на България. Сборник доклади на научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2006. стр. 128-132
26. Димов В., Н. Евстатиева. Електронна система за измерване на скоростта на мина при изстрелване. Юбилейна Научна Сесия 2007 ”50 години от полета на първия изкуствен спътник на земята”, Долна Митрополия, 12-13 април 2007г. Регистратура за класифицирана информация на НВУ “В. Левски”, Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, номер RB217307-003-04(2-43)/13.07.2007
27. Евстатиев И., В. Димов, Н. Евстатиева. Електронна система за изследване динамиката на налягането на газовете при изстрелване на мина. Юбилейна Научна Сесия 2007 ”50 години от полета на първия изкуствен спътник на земята”, Долна Митрополия, 12-13 април 2007г. Регистратура за класифицирана информация на НВУ “В. Левски”, Факултет “Авиационен”, Долна Митрополия, номер RB217307-003-04(2-43)/13.07.2007
28. Димов В., Р. Прахов, А. Манукова. Радар детектор с нивоиндикатор. Научни трудове на Русенски университет 2008, Русе, 2008


УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
1. Димов В. Електроника 2 - ръководство за лабораторни упражнения. Печатна база на РУ “А. Кънчев” , Русе, 2007г., с. 60
2. А) Осиковски Б., А. Манукова, В. Димов. Аналогова схемотехника - ръководство за лабораторни упражнения. Печатна база на РУ “А. Кънчев” , Русе, 2003г., с.114
Б) Осиковски Б., А. Манукова, В. Димов. Аналогова схемотехника - ръководство за лабораторни упражнения. РУ “А. Кънчев”, CD, 2003г.
3. Осиковски Б., А. Манукова, В. Димов. WEB site по “Аналогова схемотехника”, http://ecet.ecs.uni-ruse.bg/else/subjects/_index.php?cid=2190221122400851
4. Стоянов И., Н. Михайлов, В. Димов. Ръководство за упражнения по електротехническа безопасност. Русе, Примакс ООД, 2007г. с.129
5. Манукова-Маринова А., В. Димов, АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА - ръководство за практически упражнения, Русе, 2010 г.


ПУБЛИКАЦИИ доц. д-р инж. Валентин Мутков
1. Дочев Д. Я., В. А. Мутков, Епсилон ентропията - критерий за оценка на цифрови телевизионни системи, ЮНС 2002, “110 години Въздухоплаване в България”, Сборник от доклади на Юбилейна научна сесия, том 3, ВВВУ “Г. Бенковски”, гр. Д. Митрополия, 2002, с. 287-294.
2. Петков Г. Д., В. А. Мутков, Н. Ж. Кулев, Оценка на връзката между кодовото детектиране на изкривените фазово манипулирани сигнали и устойчивостта на смущения на системите за предаване на дискретни съобщения, Научни трудове, том 39, серия 3.2, РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2002, с. 184-188.
3. Петков Г. Д., Н. Ж. Кулев, В. А. Мутков, Оценка на изкривяванията на съставните кодирани фазово-манипулирани сигнали в дискретните канали за предаване на информация, Научни трудове, том 39, серия 3.2, РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2002, с. 189-193.
4. Мутков В. А., Спектрална плътност на оценката на съобщението на изхода на система с диференциална импулсно-кодова модулация, Научни трудове, том 39, серия 3.2, РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2002, с. 194-196.
5. Мутков В. А., А. Н. Бороджиева, Г. Д. Петков, Симулиране на релеевския фадинг при мобилното многолъчево приемане, ЮНС 2003, “100 години от полета на братя Райт”, Сборник от доклади на Юбилейна научна сесия, 24-25.04.2003 г., том 2, НВУ “В. Левски”, факултет “Авиационен”, гр. Д. Митрополия, 2003, с. 85-89.
6. Петков Г. Д., В. А. Мутков, А. Н. Бороджиева, Симулационна оценка на възможностите за подобряване на достоверността на приемане в условия на междусигнална интерференция чрез използване на твърдо-ограничителни филтри, ЮНС 2003, “100 години от полета на братя Райт”, Сборник от доклади на Юбилейна научна сесия, 24-25.04.2003 г., НВУ “В. Левски”, факултет “Авиационен”, гр. Д. Митрополия, том 2, 2003, с. 90-95.
7. Дочев Д. Я., В. А. Мутков, Синтез на адаптивна система с диференциална импулсно-кодова модулация, НС 2002, Сборник научни трудове, част II, НВУ “Васил Левски”, факултет “Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен, 2003, с. 71-79.
8. Петков Г. Д., Н. Ж. Кулев, В. А. Мутков, Устойчивост на смущения на цифровите канали за предаване на съобщения с нестабилност и доплеровско изменение на честотата, НС 2002, Сборник научни трудове, част II, НВУ “Васил Левски”, факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен, 2003, с. 87-90.
9. Петков Г. Д., В. А. Мутков, Влияние на междусимволната интерференция върху достоверността на предаването на квадратурно фазово манипулирани сигнали, НС 2002, Сборник научни трудове, част II, НВУ “Васил Левски”, факултет “Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен, 2003, с. 91-96.
10. Bedzhev B. Y., Tasheva Z. N., Mutkov V. A., CDMA Codes for the Next Generation Mobile Communication Systems, Proc. of the XII-th International Symposium ISTET’03, 06-09.07.2003, Warsaw, Poland, Vol. I, 2003, pp. 61-64.
11. Tasheva Z. N., Bedzhev B. Y., Mutkov V. A., A Shrinking Data Encryption Algorithm with p-adic Feedback with Carry Shift Register, Proc. of the XII-th International Symposium ISTET’03, 06-09.07.2003, Warsaw, Poland, Vol. II, 2003, pp. 397-400.
12. Петков Г. Д., А. Н. Бороджиева, В. А. Мутков, Връзка между статистическите характеристики на информационната част на говорния сигнал и маскиращите шумове и оценката на разбираемостта на речта, предавана по дискретни канали, Научни трудове, том 40, серия 1.2, РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2003, с. 103-107.
13. Петков Г. Д., А. Н. Бороджиева, В. А. Мутков, Отношение сигнал/шум на входа на детектора на приемника на дискретни относително-фазово модулирани сигнали в многоканалните системи за предаване на говорни сигнали, Научни трудове, том 40, серия 1.2, РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2003, с. 108-112.
14. Мутков В. А., Б. Й. Беджев, П. П. Петров, Основни подходи при изграждането на съвременни радиокомуникационни системи, използващи матрични сигнали, Научни трудове, том 44, серия 3.2, РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2005, с. 108-112.
15. Мутков В. А., Б. Й. Беджев, П. П. Петров, Алгоритми за синтез на сигнали за радиокомуникационни системи, използващи матрични сигнали, Научни трудове, том 44, серия 3.2, РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, 2005, с. 113-117.
16. Bedzhev B. Y., O. M. Fetfov, V. A. Mutkov, Algorithms for Synthesis of Signals for Radars, Based on Spacecrafts, Sofia, J. Aerospace Research in Bulgaria, 2006. (под печат)
17. Беджев Б. Й., В. А. Мутков, О. М. Фетфов, Алгоритъм за синтез на сигнали за мобилни радиокомуникационни системи, София, сп. “Е+Е”, 2006. (под печат)
18. Bedzhev B. Y., Z. N. Savova-Tasheva, V. A. Mutkov, An Algorithm for Computer Synthesis of Pairs of Generalized Mutually Orthogonal Complementary Signals, Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’06, 15-16 Jun 2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. IIIA.22.1-IIIA.22.6.
19. Bedzhev B. Y., Z. N. Tasheva, V. A. Mutkov, “A Method for Computer Design of Families of Generalized Mutually Orthogonal Complementary Signals, Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’06, 15-16 June 2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. IIIB2.1-IIIB.2.6.
20. Петър П. Петров, Валентин А. Мутков, Концептуални модели на радиокомуникационни системи с много носещи честоти - част 1, Морски научен форум, научна конференция на Висше Военноморско Училище “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 21-22.05.2008, (под печат)
21. Петър П. Петров, Валентин А. Мутков, Концептуални модели на радиокомуникационни системи с много носещи честоти - част 2, Морски научен форум, научна конференция на Висше Военноморско Училище “Н. Й. Вапцаров”, Варна, 21-22.05.2008, (под печат)
22. P. Petrov, V. Mutkov, An Algorithm for Complex Spread Spectrum in Downlink Line of Mobile Link Systems CDMA2000 and UMTS, Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008, pp. IIIA.10-1 - IIIA.10-9.
23. P. Petrov, V. Mutkov, Complex Spread Spectrum in Uplink Line of Mobile Link Systems CDMA2000 and UMTS, Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June 2008, pp. IIIA.11-1 - IIIA.11-7.
24.  A. Milev, V. Mutkov, B. Najdenov, An algorithm for Construction of Optical Orthogonal Codes, Proceedings of the 17-th Telecommunications Forum TELFOR 2009, Serbia, Belgrade, November 24-26, 2009, pp. 728-731.
25. Valentin A. Mutkov, Nikolay R. Nikolov, Rumen G. Tsakov, and Liliya А. Staneva, A Survey of the Correlation Properties of the Generalized Barker Codes, Proceedings of the 17-th Telecommunications Forum TELFOR 2009, Serbia, Belgrade, November 24-26, 2009, pp. 584-587.
26. Valentin A. Mutkov, Nikolay R. Nikolov, Rumen G. Tsakov, and Liliya А. Staneva, An Improved Method for Synthesis of Families of Costas Arrays, Proceedings of the 17-th Telecommunications Forum TELFOR 2009, Serbia, Belgrade, November 24-26, 2009, pp. 580-583.
27. Adriana BORODZHIEVA, Valentin MUTKOV, Aleksandar MILEV, An Algorithm for Synthesis of Convolutional Codes, 2nd International Conference SECITC’09, 19-20 November 2009, Journal of Information Technology and Communication Security, ASE Publishing House, Bucharest, pp. 9-15.


ПУБЛИКАЦИИ доц. д-р инж. Анелия Манукова
1. Manukova A., I.Evstatiev, N.Mihailov, G.Georgiev. Modeling of temperature processes of grain under drying. World Congress: Agricultural Engineering for a Bettrer World, 2006, Bonn, Germany.
2. Манукова А., И.Евстатиев, Н.Михайлов, Г.Георгиев. Изследване на температурния режим на зърното при сушене. EE&AE’2006 – International Scientific Conference, 2006, Rousse, Bulgaria; 753-760.
3. Манукова А., И.Евстатиев. Синтез на блокова схема на система за изследване на процесите на сушене на зърно. Електроника’2006, София
4. Dimov V., A Manukova, A. Levi, Pomiary dozymetryczne do oceny skarzenia radioaktywnego w dydaktyce z zastosowaniem modelowania elektronicznego, IV Konferencja naukowo-techniczna "Ekologia w elektronice", Warszawa, 05-06.06.2006
5. Манукова А., В. Димов, Приложение на методи на физическо подебие за изследване на електронни системи за управление на сушилни за зърно, “Електротехника и електроника”, 2006 (под печат)
6. Димов В., А. Манукова, Избор на метод за изчислителен анализ и компютърна симулация на аналогови електронни схеми, Трудове на научна конференция на РУ, Русе, 2006 (под печат)
7. Димов В., А. Манукова, Тестов контрол в рейтингова система за оценяване на студенти по дисциплината ”Аналогова схемотехника”, Трудове на научна конференция на РУ, Русе, 2006 (под печат)
8. Стефанов Д., А. Манукова, В. Димов, Синтез на суббасов филтър с преобразувателна схема на Линквиц, Трудове на научна конференция на РУ, Русе, 2006 (под печат)
9. Borodjieva, A., A. .Manukova-Marinova. Analysis and Design of Active Filters with Generalized Impedance Converter. Proceedings - IEEE International Spring Seminar on Electronics Technology 27th ISSE 2004, 13-16 May 2004, Sofia, Bulgaria.
10. Manukova-Marinova, A., A. Borodjieva. Analysis and Design of Active Low-Pass Filters Using Sallen-Key Architecture. Юбилейна научна конференция с международно участие - "50 години Химико-технологичен и металургичен университет - София". София, 04-05 юни 2003 г. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy.
11. Манукова, А. В., А. Н. Бороджиева. Биквадратни филтри от втори ред с един операционен усилвател. Юбилейна научна сесия 2003 - "100 години от полета на братя Райт"; Долна Митрополия; 24-25 април 2003 г.; Сборник от доклади, Том 2, 78 - 84 стр.
12. Димов В., К.Щерева, А.Манукова, “Използване на моделиране в обучението по разпространение на свободни електромагнитни вълни”, Научна конференция , В.Търново, 2003.
13. Бороджиева, А., А. Манукова. Синтез на активни филтри, апроксимирани по Бътъруърт. Научна сесия РУ/СУ'02; Русе; 31.10.2002г. - 01.11.2002г.; РУ "Ангел Кънчев"; Научни трудове, Том 39, серия 3.2, Електротехника, електроника, автоматика; 64 - 68 стр.
14. Манукова, А., А. Бороджиева. Методика за проектиране на активни филтри. Научна сесия РУ/СУ'02; Русе; 31.10.2002г. - 01.11.2002г.; РУ "Ангел Кънчев"; Научни трудове, Том 39, серия 3.2, Електротехника, електроника, автоматика; 69 - 74 стр.
15. Manukova A., D. Trifonova, V. Dimov, A. Levi. Quality of lead-free solder joints applied on frequency synthesizer for automotive electronics. Monigrafies of Tele & Radio Research Institute, Volume 1. Progress in Eco-Electronics, Warsaw, 2008, pp. 101-1071.
Манукова А., Б. Калев. Сигнализация към радиопремно устройство на електронна система при охрана на пчеларска ферма. София, Селскостопанска техника, 2008 (под печат)
16. Манукова А. Алгоритъм и структурна схема на електронната система за управление на мобилна сушилня при сушене на зърно с оценка на енергийната ефективност. София, Селскостопанска техника, 2008 (под печат)
17 . Манукова А. Критерии за оценка на качеството на зърно при електронно управление на сушенето в мобилна сушилня. София, Селскостопанска техника, бр. 4, 2008.
18. Манукова А., Иванов И. Микропроцесорна система за измерване на съпротивление. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том …, серия …, Русе, 2008г
19. Манукова A., Л. Димитрова, Микропроцесорна система за медицинска електростимулация. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том …, серия …, Русе, 2008г
20. Димов В., Р. Прахов, А. Манукова, Радар детектор с нивоиндикатор. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, том …, серия …, Русе, 2008г

21. Иванов И., А.Манукова. Микропроцесорна система за контрол на параметрите на аудио усилвател, Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009г, стр.99-103

22. Иванов И., А.Манукова. Алгоритми за управление на микропроцесорна система за контрол на параметрите на аудио усилвател. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009г, стр.104-108
23. Димитрова Л., А.Манукова.Електронна система за медицинска електростимулация с интерфериращи токове, Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009г, стр.109-113

24. Иванов И., А.Манукова, И.Стоянов. Микропроцесорно управление на електромеханична система за прецизно прилагане на сила на натиск. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2010г,
25. Димитрова Л., А.Манукова, И.Стоянов. Електронна система за мониторинг на биомедицински параметри. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2010


Издадени учебни пособия
1. Леви А., А.Манукова, Теория на електронните схеми - ръководство за упражнения, Русе, 2006.
2. Осиковски Б., А.Манукова и В.Димов, Аналогова схемотехника - ръководство за упражнения, Русе, 2003. Публикувано в Internet – e-Learning Shell и издадено на CD.
3. Манукова А. и К.Щерева, Електроника – ръководство за дипломиране, Русе, 2003.
4. Манукова А. и А.Бороджиева, Комуникационни вериги – ръководство за упражнения, Русе, 2002. Публикувано в Internet – e-Learning Shell и издадено на CD.
5. Манукова-Маринова А., В. Димов, АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА - ръководство за практически упражнения, Русе, 2010 г.

ПУБЛИКАЦИИ доц. д-р инж. Красимира Щерева

ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР

1. K. Shtereva, S. Flickyngerova, V. Tvarozek, I. Novotny, J. Kovac, A. Vincze, CHARACTERIZATION OF GALLIUM - NITROGEN CO-DOPED ZINC OXIDE THIN FILMS PREPARED BY RF DIODE SPUTTERING, Vacuum, Accepted manuscript, ISSN: 0042 – 207X, (Impact factor 0.975).
2. Shtereva, K., I. Novotny, V. Tvarozek, P. Sutta, A Vincze, A. Pullmannova. ZnO doping and co-doping paradigm and properties. Journal of The Electrochemical Society, ISSN: 00134651, 157 (9), H891-H895, 2010. (Impact factor 2.24)
3. V. Rehacek, K. Shtereva, I. Novotny, V. Tvarozek, V. Breternitz, L. Spiess, Ch. Knedlik: Mercury-plated thin film ITO microelectrode array for analysis of heavy metals, Vacuum 80, pp.132–136, 2005, Imprint: Pergamon; ISSN: 0042 – 207X.
4. V. Tvarozek, I. Novotny, P. Sutta, S. Flickyngerova, K. Schtereva, E. Vavrinsky, Influence of sputtering parameters on crystalline structure of ZnO thin films, Thin Solid Films 515, pp.8756-8760, 2007. ISSN: 0040 – 6090
5. V. Tvarozek, K. Shtereva, I. Novotny, J. Kovac, P. Sutta, R. Srnanek, A. Vincze, RF diode reactive sputtering of n-and p-type zinc oxide thin films, Vacuum 82, pp.166-169, 2008; ISSN: 0042 – 207X
6. S. Flickyngerova, K. Shtereva, V. Stenova, D. Hasko, I. Novotny, V. Tvarozek, P. Sutta, E. Vavrinsky, Structural and optical properties of sputerred ZnO thin films, Applied Surface Science 254, pp. 3643-3647, 2008; ISSN: 0169-4332
7. K. Shtereva, S. Flickyngerova, P. Sutta, M. Netrvalova, I. Novotny and V. Tvarozek, Transparent and conductive ZnO:Al prepared by RF diode sputtering, Journal of Physics: Conference Series 100, 2008, doi:10.1088/1742-6596/100/8/082021. ISSN: 1742-6588 (Print), ISSN: 1742-6596 (Online)
8. A. Vincze, J. Kovac, I. Novotny, J. Bruncko, D. Hasko, A. Satka, K. Shtereva, Preparation and properties of ZnO layers grown by various methods, Applied Surface Science 255, pp1419-1422, 2008. ISSN: 0169-4332

 

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА

1. K. S. Shtereva, P. Sutta, B. Pecz, I. Novotny, J. Kovac, V. Tvarozek, Influence of Doping and Co-doping on the Behavior of Sputtered ZnO Thin Films, ECS Transactions, Vol. 35, May 1-6, 2011, Montreal Canada.
2. K. Shtereva, S. Flickyngerova, V. Tvarozek, I. Novotny, J. Kovac, A. Vincze, Characterization of Gallium – Nitrogen Co-Doped Zinc Oxide Thin Films Prepared by RF Diode Sputtering, Proceedings of Internationa Joint Vacuum Conference (JVC13), pp. 103, 20-24 June 2010, Strbske Pleso, Slovakia, ISBN: 978-80-7399-969-8
3. K. Shtereva, V. Tvarozek, M. Netrvalova, P. Sutta, I. Novotny and A. Pullmannova, Effect of Doping on the Optical and Structural Properties of ZnO Thin Films Prepared by RF Diode Sputtering, ECS Transactions, Vol. 25, Issue 12, pp. 65-72, October 4-9, 2009, Vienna Austria, ISBN: 978-1-56677-749-0
4. K. Shtereva, M. Ivanova, Petar Raykov, Project Based Learning in Microelectronics: Utilizing ICAPP, Proceedings of ICL 2009, pp.483-488, September 23-25, 2009, Villach, Austria, ISBN:978-3-89958-481-3.
5. V. Tvarozek, E. Vavrinsky, I. Novotny, K. Shtereva, Implementation of the Knudsen law in the Diode Sputtering, Vacuum for Nanotechnologies Summer School, pp.13-17, Strbske Pleso, Slovakia, 28-31 May 2009. ISBN: 978-80-969435-5-5.
6. K. Shtereva, V. Tvarozek, V. Dimov, I. Novotny, Green Electronics With ZnO, V-th International Conference Ecology in Electronics, vol. 1 pp. 68–74, Warsaw, Poland, 26-27 May 2008. ISBN: 978-1-4244-0396-7.
7. K. Shtereva, S. Flickyngerova, J. Kovac, V. Tvarozek, I. Novotny, J. Skriniarova, R. Srnanek and A. Rehakova, Preparation of p-/n- type ZnO:Al Thin Films by RF Diode Sputtering for Solar and Optoelectronic Applications, 26th International Conference on Microelectronics (MIEL 2008), vol. 1, pp. 247–250, Nis, Serbia, 11-14 May 2008. ISBN: 978-1-4244-1881-7. IEEE Catalog No. CFP08432-PRT.
8. A. Vincze, J. Kovac, A. Satka, I. Novotny, J. Bruncko, D. Hasko, K. Shtereva, Preparation and Properties of ZnO Layers Grown by Different Methods, 16th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS XVI), Poster number: P1-080 (P-SED-07), Kanazawa, Japan, 29 October-2 November 2007. ISBN: 978-1-4244-0396-7.
9. K Shtereva, S. Flickyngerova, P. Sutta, M. Netrvalova, I. Novotny and V. Tvarozek, Transparent and conductive ZnO:Al prepared by RF diode sputtering, 17th International Vacuum Congress (IVC-17), Poster number: TFSEP1-202, p. 63, Stockholm, Sweden, 2-6 July 2007.
10. S. Flickyngerova, K. Shtereva, I. Novotny, P. Sutta, E. Vavrinsky, V.Tvarozek, Structural and optical properties of sputtered ZnO thin films, Extended abstract book 5th Solid state surfaces and interfaces (5th SSSI), p.34, Smolenice, Slovakia, 19-24 November 2006.
11. K. Shtereva, I. Novotny, V. Tvarozek, R. Srnanek, J. Kovac and P. Sutta: Preparation of p-type ZnO thin films by RF diode sputtering // Proceedings 6th International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems (ASDAM 2006), Smolenice, Slovakia, 16 – 18 October 2006; Copyright © by the Institute of Electrical and Electronics Engineers; pp. 33 – 38, IEEE Catalog No: 06EX1383; ISBN: 978-1-4244-0396-7.
12. V. Tvarozek, I. Novotny, K. Shtereva, S. Flickyngerova: Sputtered ZnO thin films with unique properties, 1st International Symposium on Transparent Conductive Oxides, pp. 200, Heraklion, Greece, 23 – 25 October 2006.
13. V. Tvarozek, K. Shtereva, I. Novotny, M. Nigrovicova, J. Kovac, P. Sutta, R. Srnanek, A. Vincze: RF Diode Reactive Sputtering of N- and P-Type Zinc Oxide Thin Films, 11th Joint Vacuum Conference, pp. 24 – 28, Prague, Czech Republic, 24 – 28 September 2006.
14. J. Kovac, L. Peternai, I. Novotny, J. Skriniarova, L. Janos, A. Satka, A. Vincze, D. Hasko, J. Jakabovic, K. Shtereva: Characterization of sputtered ZnO/Si thin films, 11th Joint Vacuum Conference, Poster number: PM 6, pp. 58, Prague, Czech Republic, 24 – 28 September 2006.
15. J. Kovac, L. Janos, J. Jakabovic, I. Novotny, D.Hasko, K. Shtereva: Characterization of Sputtered ZnO Thin Films and Si / ZnO Heterostructures, 12th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter (APCOM 2006), pp. 226 – 229, Mala Lucivna, Slovak Republic, 21 – 23 June 2006, ISBN 80-227-2424-6
16. K. Shtereva, V. Tvarozek, I. Novotny, J. Kovac, P. Sutta and A. Vincze: p-Type Conduction in Sputtered ZnO Thin Films Doped by Nitrogen, 25th International Conference on Microelectronics (MIEL 2006), Belgrade, Serbia and Montenegro, 14-17 May 2006; Published by the ELECTRON DEVICES SOCIETY of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, INC.; vol. 2 pp. 357 – 360, ISBN: 1 - 4244 - 0116 – X.
17. V. Rehacek, K. Shtereva, I. Novotny, V. Tvarozek, V. Breternitz, L. Spiess and Ch. Knedlik: Mercury - Plated Thin Film ITO Microelectrode Array for Stripping Analyses of Trace Heavy Metals, 10th Joint Vacuum Conference, Portoroz, Slovenia, 28 September – 2 October 2004; Printed by Infokart, d.o.o., Ljubljana, ISBN 961-90025-5-5.
18. V. Tvarozek, V. Rehacek, K. Shtereva, I. Novotny, V. Breternitz, Ch. Knedlik, and L. Spiess: Thin Film Voltammetric Microsensor for Heavy Metal Analysis, 24th International Conference on Microelectronics (MIEL 2004), vol. I pp. 189 – 191, Nis, Yugoslavia, 16-19 May 2004; IEEE Catalog No 04TH8716, ISBN 0-7803-8166-1.

 

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ В СТРАНАТА И НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

1.K. Shtereva, ZnO: New Solutions for Energy Efficient Electronic Devices and Systems, Proceedings of EE&AE’2009, pp.636-642, 01-03.10.2009, Ruse, Bulgaria ISSN: 1311-9974
2. Shtereva, K. Zinc oxide materials and devices, Proceedings of NMU “V. Levski”, ISSN: 954-753-035-6, Vol. 6, pp. 108 - 116, V. Tarnovo, 2009
3. Shtereva, K. Design of Integrated Circuits Components with ICAPP. Proceedings of NMU “V. Levski”, ISSN: 954-753-035-6, Vol. 6, pp. 117 - 124, V. Tarnovo, 2009.
4. Shtereva, K. Study of the Effect of Thickness and Substrate on the Resistivity of NiCr Thin Films. Proceedings of University of Rousse “A. Kanchev”, ISSN 1311-3321, Vol. 48, book 3.1, Electrical Engineering, Electronics, Automation, pp. 133-137, Ruse, 2009.
5. K. Shtereva, V. Tvarozek, I. Novotny: A Solar Future of ZnO thin films, International Scientific Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE2006), Proceedings of the Union of Scientists - Rousse, pp. 811 - 814, Rousse, Bulgaria, 7-9 June, 2006; Printing House of "Angel Kynchev" University of Rousse; ISSN 1311 9974.
6. Димов В., К Щерева, А. Манукова. Използване на моделиране в обучението по разпространение на свободни електромагнитни вълни // Научни трудове, книжка №73-1, НВУ “В. Левски”, В. Търново, 2003, с. 381 -388, ISSN 0861-0312.
7. K. Shtereva, I. Russeva: Modeling of the Diffision Coeficients in the Laboratory Works on Microelectronics, International Scientific Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE2002), Proceedings of the Union of Scientists - Rousse, Volume 2, page 53 - 57, Rousse, Bulgaria, 4-6 April, 2002, Printing House of "Angel Kynchev" University of Rousse; ISSN 1311-9974.

НАУЧНИ КНИГИ - МОНОГРАФИИ И СТУДИИ ИЗДАДЕНИ В ЧУЖБИНА

1. Shtereva Krasimira, V. Tvarozek, P. Sutta, J. Kovac, Ivan Novotny. Experimental Studies on Doped and Co-Doped ZnO Thin Films Prepared by RF Diode Sputtering. In: Micro Electronic and Mechanical Systems. Kenichi Takahata (Ed). ISBN 978-953-307-027-8. INTECH, Vienna, Austria, 2009 – 24 pages.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
1. Щерева К. Микроелектроника. Ръководство за практически упражнения. ISBN 978-954-712-441-7, Печатна база при Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе, 2009г. – 80 стр.
2. Манукова А., К. Щерева. Ръководство за дипломно проектиране. ISBN 978-954-712-386-1, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2007, с.34
3. Манукова А., К. Щерева. Ръководство за дипломно проектиране. Печатна база на Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе, 2007г.- 33 стр.
ISBN 978-954-712-386-1
4. Манукова А., К. Щерева. Електроника – Ръководство за дипломно проектиране. Печатна база на Русенски Университет “А. Кънчев”, Русе, 2003г.- 29 стр.
Публикувано в Internet – e-Learning Shell ISBN 954-712-181-2


ПУБЛИКАЦИИ гл.ас. инж. Николай Нойков
1. М.Попова,Н.Нойков,Д.Иванова, Оптимално по разход на електрическа енергия управление на топлинен обект.РУ,2002
2. Д.Иванова,М.Попова,Н.Нойков,Приложение на размитата логика при отоплението на жилищни помещения,РУ,2004

ПУБЛИКАЦИИ гл.ас. инж. Явор Нейков
1. Neikov Y., I. Evstatiev, Criteria for Assessment the Energy State of Temperature - Humidity Process, EE&AE’2002 – International Scientific Conference, 04-06.04.2002, Rousse, Bulgaria.
2. Явор Нейков, Методика за управление на температурно-влажностен процес по векторно-алгебричен критерий, сп. “Селскостопанска техника”, бр. 2, 2002, стр.27-30.
3. Нейков Явор, Иван Евстатиев, К. Андонов, Метод и методика за определяне на енерго-екологичната ефективност на сгради (помещения), сп. “Екология и бъдеще”, бр.4, 2003, стр.57-59.
4. Neikov Y., Model of automated system for evaluation the energy efficiency of wall diathermancy in livestock building, Национална конференция с международно участие “Електроника’2004”, 21-22.05.2004, гр.София, България.
5. Нейков Явор, В. Димитров, Система за измерване, контрол и анализ на газови среди, Научна сесия на РУ “А. Кънчев”, 20-30.10.2004, гр. Русе, България.
6. Neikov, Y., N. Mihailov, I. Evstatiev, Research on energy indices of technological processes based on model for programmable controller, 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV, Sep. 27-29, 2005, Izmir, Turkey.


ПУБЛИКАЦИИ гл.ас. инж. Сехер Кадирова
1. Kadirova, S. Аnalysis of electronic systems for control of crops pretreatment processes in vegetable oil extraction, University of Rousse, Annual conference 31.10 – 01.11.2008, Rousse.
2. Кадирова, С., Ив. Евстатиев, Алгоритъм за управление и структурна схема на електронна система за управление на процеса на влаготоплинна обработка на зърнени култури при производство на растителни масла, Research people on actual tasks on multidisciplinary sciences, , 6 – 8 June 2007, pp. 84-89, Lozenec, Bulgaria.
3 . Кадирова, С. Електронна система за управление на маслен котел при обработка на мливо за извличане на растителни масла, Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии 2008", Пловдив 24-25.10, 2008, стр. 273-278.71.
4 . Кадирова С., Сн. Захариева, Бетюл-Генчай Генч. Микропроцесорно управление на тиристорно зарядно устройство за акумулатори. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2010г.


ПУБЛИКАЦИИ маг. инж. Дарин Пеев
1. Пеев Д. Методи за измерване на импеданс на моторно масло, Сб. научни доклади “Електроника 2010”, София, 2010.
2. D. Peev, Portable motor oil quality control system based on a differential impedance analysis, Acta technologica agriculturae, Nitra, 2010.
3. Пеев Д. Диференциален импедансен анализ на моторно масло Prista Super 25W40, Научна конференция, Русе, 2010. – забележка: анализираните измервания бяха извършени в БАН в института по Електрохимия и Енергийни Системи
4. Пеев Д. Анализ на импедансни методи за контрол на експлоатационните характеристики на моторни масла, студентска научна сесия, Русе, 2009.


ПУБЛИКАЦИИ маг. инж. Полина Атанасова
1. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L., A Task-Oriented Environment for Structural Schemes Design, International Journal of Information Technologies and Control, 2006 (приета за публикуване)
2. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L., An Editor-Generator of Programs for Structural Knowledge Description, International Conference on Computer Science’5, Chalkidiki, Greece, 30 September-2 November, 2005 (приета за публикуване).
3. Stoyanova E., Valkova P. L., Zheliazkova I., A Domain-Independent Ontology-Based Approach to Representation of Courseware Knowledge, Proceedings of the International Conference “Modern (e-) Learning”, Varna, 4-5 July, 2006. 
4. Zheliazkova I. I., Georgiev G. T., Valkova P. L., A Visual Language for Structural Knowledge Description, Известия на Съюза на Учените – Русе, Секция “Математика, Информатика и Физика”, том 5, 2004, стр. 111-120. 5. Желязкова И., Вълкова П. (студент-магистър), Computer-Aided Teaching and Learning Structural Schemes, Научни трудове на РУ, секция “Математика, информатика и физика”, 29-30 октомври, 2004, стр. 73-82.
6. Желязкова И., Вълкова П. (студент-магистър), Стратегия за практическо обучение в задачно-ориентирани среди, Научни трудове на РУ, секция “Математика, Информатика, Физика”, Vol. 44, Серия 6.1, 2005,
стр. 107-112. 


ПУБЛИКАЦИИ маг. инж. Снежинка Захариева
1. Захариева С., Анализ на контактни и безконтактни методи за измерване и контрол на отклонението на диаметри и повърхнини от зададените стандартни размери, Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев” том 48 сер. 3.1, 2009г. стр.
2. Захариева С., И. Радославов, Т. Тошков, Математичен модел за измерване на отклонение на външни цилиндрични повърхнини без осово въртене, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 20 – 21 November 2009, GABROVO, стр.593 – 596
3. Кадирова С., Сн. Захариева, Бетюл-Генчай Генч. Микропроцесорно управление на тиристорно зарядно устройство за акумулатори. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2010г.


ПУБЛИКАЦИИ маг. инж. Любомира Димитрова
1. Димитрова Л., А.Манукова, И.Стоянов. Електронна система за мониторинг на биомедицински параметри. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2010г,
2 . Димитрова Л., А.Манукова.Електронна система за медицинска електростимулация с интерфериращи токове, Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009г, стр.109-113

ПУБЛИКАЦИИ маг. инж. Ивайло Иванов
1. Иванов И., А.Манукова, И.Стоянов. Микропроцесорно управление на електромеханична система за прецизно прилагане на сила на натиск. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2010г
2. Иванов И., А.Манукова. Алгоритми за управление на микропроцесорна система за контрол на параметрите на аудио усилвател. Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009г, стр.104-108
3. Иванов И., А.Манукова. Микропроцесорна система за контрол на параметрите на аудио усилвател, Научни трудове на Русенски Университет ”А. Кънчев”, Русе, 2009г, стр.99-103


ПУБЛИКАЦИИ маг. инж. Ауад Бавазир
1. Dimov V., A. Bawazir. Wykorzystanie odnawialnych zrodel energii w Bulgarii. Urzadzenia dla energetyki, 4/2010, ss. 34-38 (Poland)


Фонд научни изследвания

1. 2010 - ФEEA – 04. “ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОКАТ” с ръководители: доц. д-р инж. Валентин Йорданов Димов, доц. д-р инж. Борис Борисов Сакакушев
2. 2009 - ФEEA – 03. „СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ, УПРАВЛЯВАНИ С ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ” с ръководител доц. д-р инж. Валентин Йорданов Димов
3. 2008 - ЕЕА – 10. “Създаване и изследване на АВТОМАТИЗИРАНА система ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЛОЖНИ СИГНАЛИ ЗА РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ”, доц. д-р Аврам Сабетай Леви


Международни проекти

1. ПРОЕКТ на Transfer Multisort Elektronik Company, Lodz, Poland: Bulgarian language version of electronic catalog and website for distribution of electronic components


Организирани студентски семинари
1. “Проектиране на интегрални схеми със CADANCE”, 4 курс, 2010
2. „Приложение на аналоговата схемотехника в съвременната електроника”, 3 курс, 2008, 2009, 2009


Студентска научна сесия РУ „А. Кънчев”
2010
1. Александър Любенов Кунев, Димитър Радославов Узунов, „Вариант на мобилна система за нощно наблюдение”, научен ръководител: доц. д-р инж. Валентин Димов, 2010, II награда
2. Цветомир Антонов Гоцов, УНИВЕРСАЛЕН ВИСОКОСКОРОСТЕН БРОЯЧ С МИКРОКОНТРОЛЕР, научен ръководител: гл.ас. д-р Анелия Манукова, 2010, I награда
2009
3. Симеон Иванов, Програмируем контролер AVR-LPC, научен ръководител: гл. ас. д-р инж. Анелия Манукова, 2009, I награда
4. A) Levski D., S.Ivanov, Ts.Gocov. Microcomputer system for control of a minirobot. International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’09, Ruse, 2009. Prize - The best paper.
Б) Левски Д., С.Иванов, Ц.Гоцов. Микрокомпютърна система за управление на миниробот. Сборник доклади от Студентската научна сесия на Русенски Университет ”А. Кънчев”, 2009, научен ръководител: гл.ас. д-р инж. Анелия Манукова, 2009, II награда
5. Александър Любенов Кунев,. Високоволтов генератор, моделиращ искров разряд с озониращ ефект, научен ръководител: гл. ас. д-р инж. Анелия Манукова, 2009, III награда