За нас
Състав на катедратаКатедра "Електроника" е създадена през 1984 година след разкриването на специалността "Електронна техника и микроелектроника" във ВТУ "Ангел Кънчев", гр. Русе, в рамките на Факултета по електротехника, електроника и автоматика.

За пръв ръководител на катедра "Електроника" е избран доц. д-р инж. Васил Филипов Петров. В състава й влизат 11 преподаватели.

Днес в катедра "Електроника" работят 11 преподаватели, 7 редовни докторанти и 2 технически сътрудници. Преподавателският колектив се състои от 7 хабилитирани преподаватели и 1 доктор на науките. Преобладаващата част от преподавателите са абсолвенти на водещи европейски университети и повишават квалификацията си чрез участие в специализирани семинари и специализации у нас и чужбина. От 1995 г. такива възможности се предоставят и на най-добрите студенти от специалността по програмите SOCRATES / ERASMUS и други.

Специалността е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация. Учебният план, по който се обучават студентите, е съставен след обстойно проучване на опита на различни университети в Европа и САЩ, с участието на водещи специалисти от БАН и от сродните катедри в страната. Студентите се подготвят в двете образователно-квалификационни степени - "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР" с професионална квалификация "ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА".
Компютърна зала
Катедрата провежда активна научно изследователска дейност в следните основни направления:

Автоматизирано проектиране в електрониката
Електронизация на селското стопанство
Електронни устройства за контрол и управление
Медицинска електроника
Автомобилна електроника
Сигнално-охранителна техника
Радиоелектроника

Катедрата участва активно в редица международни програми и непрекъснато се усъвършенства материалната й база . Учебните лаборатории са обзаведени със съвременна измервателна апаратура. Има 2 студентски компютърни зали, свързани в локална мрежа, която е част от глобалната мрежа на университета. Осигурен е неограничен достъп до световната компютърна мрежа INTERNET. Всички студенти имат възможност за безплатен акаунт, електронна поща и ползване на INTERNET.

Спортни прояви Постигнати са следните основни резултати:
През последните три години 79,6% от завършилите инженери са се реализирали успешно в различни форми от бранша. Актуализирани са учебните планове и програми за бакалаври и магистри по Електроника с оглед изискванията на Европейския Съюз. Същите отговарят на Наредбата на Министерския съвет за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Електроника" и са хармонизирани с аналогичните специалности в страните от ЕС, което осигурява признаване на дипломите без приравнителни изпити и пълна студентска мобилност на базата на ECTS-кредити.
Подписани са двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели от специалност "Електроника" в рамките на програмата SOCRAT/ERASMUS с университети от Великобритания, Франция, Полша и Словакия. Катедрата непрекъснато разширява сферата на международното сътрудничество, включвайки нови европейски университети.
Публикувани са над 20 нови учебни пособия за адекватно осигуряване на учебния процес.
Разработени са Интернет базирани учебни курсове.
В заключение може да се отбележи, че за времето на своето съществуване катедра “Електроника” доказа способността си да реагира адекватно на предизвикателствата на времето, в което живеем.