Дисциплини

Учебен план бакалавър-редовно обучение Учебен план бакалавър-задочно обучение
Учебен план магистър-редовно обучение


ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА БАКАЛАВРИ СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОНИКА"
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОНИКА"

 

Учебен план Бакалавър

І-ви семестър ІІ-ри семестър
Висша математика 1 Висша математика 2
Физика 1 Физика 2
Чужд език 1 * Теоретична електротехника 1
Учебна практика Електротехнически материали
Програмиране и използване на компютри І Програмиране и използване на компютри 2
Техническо документиране или Компютърна графика  
Електротехническа безопасност Чужд език 2 **
Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
* Английски език 1, Немски език 1, Френски език 1, Руски език 1
- избира се една дисциплина
** Английски език 2, Немски език 2, Френски език 2, Руски език 2
- избира се една дисциплина

ІІІ-ти семестър ІV-ти семестър
Висша математика 3 Аналогова схемотехника 1
Теоретична електротехника 2 Икономикс
Сигнали и системи Електромеханични устройства и системи
Електрически измервания Организация на компютъра или Анализ и синтез на логически схеми
Полупроводникови елементи Теория на автоматичното управление
Машинознание Физическо възпитание и спорт
Физическо възпитание и спорт -
V-ти семестър VІ-ти семестър
Импулсни и цифрови устройства Конструиране, технология и надеждност на електронната апаратура
Аналогова схемотехника 2 Измерване в електрониката
Оптоелектроника Преобразувателна техника
Токозахранващи устройства Микропроцесорна схемотехника
Теория на електронните схеми Електронни устройства за контрол и управление
Физическо възпитание и спорт Курсов проект по "Аналогова схемотехника"
- Физическо възпитание и спорт
- Специализираща практика (2 седмици)
VІІ-ми семестър VІІІ-ми семестър
Автоматизирано проектиране в електрониката Микроелектронна схемотехника
Промишлени контролери Сигнално охранителна техника
Микроелектроника Самоподготовка за дипломна работа
Курсов проект по "Микропроцесорна схемотехника" Физическо възпитание и спорт
Физическо възпитание и спорт Дипломна работа
Група А Група Б
Електронни преобразуватели на сигнали Радиокомуникационна техника
Специални и силови полупроводникови елементи Радиовълни, антеннофидерна и микровълнова техника
Електронни регулатори Звукотехнически устройства и системи
Група А Група Б
Специализирани микропроцесорни системи Телевизионна и видеотехника
Промишлена електроника Мобилни клетъчни радиомрежи
- -
  Избира се А или Б група дисциплини.

 Учебен план Магистър

І-ви семестър ІІ-ри семестър
Информационни технологии Медицинска електроника
Автомобилна електроника Ядрена електроника
Приложна електроника в селското стопанство Електронни системи за екологичен контрол
Телекомуникационна техника Икономика и маркетинг на фирмената дейност
Електронни устройства за управление на алтернативни източници на енергия Автоматизирани електрозадвижвания
   
 

Избираеми дисциплини
І-ви семестър ІІ-ри семестър
Методи за експериментални изследвания Технолог. практикум и изследователска работа
Специализиран английски език 1 Специализиран английски език 2
  Дипломиране
  Дипломна работа
  За да прочетете Информационната страница на специалност "Електроника" трябва да имате инсталиран Acrobat Reader на Вашия компютър.