Концепция
ОСНОВНА ЦЕЛ на предстоящия мандат: Утвърждаване на катедрата като регионален образователен и научен център в областта на приложната електроника и радиоелектрониката със значимо присъствие в националното образователно изследователско пространство.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Тази най-важна за катедрата дейност трябва да отговаря на основните изисквания на Европейския съюз към системата на висшето образование, които са записани в декларациите, приети и подписани от Министрите на образованието в Сорбоната (1998), Болоня (1999 г.), Саламанка (2001 г.), Прага (2001 г.), Берлин (2003 г.) и др.В този раздел акцента трябва да се поставя върху: Перманентното осъвременяване на учебните планове и програми, хармонизирането им с европейските и балансирането им по отношение на аудиторната заетост и самостоятелната работа на студентите.Издаване на учебни пособия с актуално съдържание и оригинално оформление на хартиен и електронен носител, разработването на Интернет базирани курсове по всички основни дисциплини от учебния план. Актуализиране на указанията за курсово и дипломно проектиране. Непрекъснато модернизиране на материално-техническата база при пълно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии.Въвеждане и утвърждаване на системата за осигуряване качеството на обучение. Търсене и използване на методи и средства за мотивиране на субектите и обектите на учебния процес към по-активно и ефективно участие в него.Утвърждаване на водещата роля на катедрата при въвеждането на иновационни образователни технологии и в изграждането на виртуалното образователно пространство в България. Въвеждане на дистанционно обучение и обучение на чужд език в някоя от магистърските програми.Асоцииране с други катедри от ВУЗ и страната за съвместна образователна дейност.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА и ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Актуализиране на научните направления на катедрата и укрупняване на научните колективи.Участие в конкурсите на университетския фонд "Научни изследвания" и на националния съвет "Научни изследвания".Участие в конкурсите на европейски и др. международни научноизследователски програми като Шестата рамкова програма на ЕС, Програмата на НАТО "Наука за мир", Европейската инициатива "ЕВРИКА", Пакта за стабилност и др.Ежемесечно провеждане на научни семинари, на които да се обсъждат резултатите от работата на научните колективи и на отделни колеги.Участие в научни сесии и конференции, в т.ч. и международни с предварително обсъждане на докладите.Публикуване на резултатите от НИР в български и чуждестранни списания.Организиране и провеждане на Дни на специалността.Участие в организирането и провеждането на студентски олимпиади по електротехника и внедряване на резултатите от НИР в практиката чрез договори по НИС.

РАЗВИТИЕ на КАДРОВИЯ НАУЧЕН ПОТЕНЦИАЛ
Създаване на условия за зачисляване в докторантура и за успешна защита на дисертациите, включително чрез изпращане на докторанти на специализация за три и повече месеца в европейски университети по програмата ERASMUS. Осигуряване на работа в катедрата на успешно защитилите докторанти. Създаване условия за бързо хабилитиране на докторизираните преподаватели.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Финансово стабилизиране на Катедрата с оглед преминаването й на стопанска сметка в рамките на децентрализиран бюджет на Университета:· увеличаване на собствените приходи от: таксите за обучение; поръчковото и платеното обучение;  обучението на чуждестранни студенти; дистанционното обучение; договори по НИС;  спонсори и дарители; · активизиране участието в конкурси на:  Центъра КСОУВО към МОН;  Националния съвет "Научни изследвания" към МОН; o Европейски и други международни образователни програми;  Европейски и други международни научноизследователски програми. Основните направления на разходната част на бюджета на катедрата са:· Реновиране на всички лаборатории · Реновиране на кабинетите. · Реновиране на общите части на учебните корпуси (вкл. санитарните възли). Непрекъснато обновяване компютрите на катедрата, увеличаване броя и мощността на сървърите, подобряване на структурата и разширяване на компютърната мрежа, осигуряване на високо скоростна връзка с Интернет.Доставка на специализирана електронна техника и софтуер за специфичните нужди на определени дисциплини.Развиване на катедрения център за подготовка и издаване на учебна и научна литература на хартиен и електронен носител, особено в Интернет.Създаване на предпоставки и постепенно индивидуализиране на заплатите и допълнителното материално стимулиране.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Стимулиране участието в конкурси за финансиране на проекти от отворените за България европейски образователни и научноизследователски програми.Укрепване и разширяване на мрежата от университети и фирми от Европа и света, с които Катедрата поддържа активни контакти и сътрудничи в различни области.Увеличаване на броя на преподавателите и студентите, изпращани и пристигащи ежегодно по европейски програми на специализация съответно в западни университети и в РУ.

ДРУГИ
Запазване на чудесния работен микроклимат, с което катедрата заема водещо място във факултета.Стимулиране участието на студентите и докторантите в живота на Катедрата.Поддържане на активни контакти с Професионалната гимназията по електротехника и електроника, Математическата гимназия и Гимназиите с преподаване на чужд език.Поддържане на активни контакти с фирмите от електронния бранш и с общинската и областната управа.ОСНОВНАТА ЗАДАЧА в най-близък план е успешната АКРЕДИТАЦИЯ на специалността "Електроника" за периода 2004 / 2009 г. с активното участие на всички членове на профилиращата катедра "Електроника".