С Решение на Министерския Съвет на Република България № 8618 от 14.11.45 г. е открита Русенската Политехника, която става първото висше техническо училище извън столицата - София.През 1954г. на базата на Политехниката е открит Висшия Институт по Механизация и Електрификация на Селското Стопанство /ВИМЕСС/, а по-късно този институт се преобразува във Висше Техническо Училище "Ангел Кънчев".
С Решение на Министерския Съвет № 37/21.07.1995г., Висшето Техническо Училище "Ангел Кънчев" е трансформирано в Русенски Университет "Ангел Кънчев", в който освен технически са застъпени и ред хуманитарни специалности. Русенският Университет днес е авторитетно висше образователно учреждение.

     С помощта на програмите TEMPUS , ERASMUS/SOCRATES и др. повечето учебни курсове бяха модернизирани и синхронизирани с изискванията на ЕС. Бяха въведени широк спектър нови курсове в областта на технологиите, хуманитарните науки, мениджмънта и др. Понастоящем в Русенски Университет "Ангел Кънчев"се обучават над 5 000 студента, от които 400 чужденци. Учебният процес се провежда в модерни лаборатории и учебни зали. Половината от всички членове на факултет “ЕЕА” са професори, доценти или преподаватели, притежаващи докторска степен. Традициите и географското разположение на Русенския университет определят мисията и стратегическата му роля на образователен, научен и интелектуален център на Русенския регион и на цяла Североизточна България.